Prognoza oddziaływania na środowisko to element SOOŚ, czyli postępowania mającego ocenić skutki realizacji polityki, strategii oraz planu dla środowiska naturalnego. Zadaniem prognozy jest pogodzenie interesu człowieka i środowiska tak, by zminimalizować negatywne skutki realizacji danego przedsięwzięcia, a jednocześnie pozwolić podmiotowi składającemu dokument do prognozy na wypełnienie zawartych w nim założeń. Kto może wykonywać taką prognozę?

Zmiany w przepisach

1 stycznia 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, czyli OOŚ. Dokonane zmiany dotyczą wielu obszarów, w tym wprowadzenia szczegółowych wymagań co do osób, które mogą sporządzać środowiskową dokumentację. W poprzednim brzmieniu ustawy nie wskazano wprost, jakie osoby mają takie uprawnienia, co skutkowało powstawaniem raportów nie najlepszej jakości. Obecnie prognoza oddziaływania na środowisko może być sporządzana przez osoby, które wykażą wykształcenie na jednym z określonych kierunków albo dowolne wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji środowiskowej.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko a wykształcenie

Nowelizacja OOŚ określa szczegółowe wymagania odnośnie posiadanego wykształcenia. Autorzy raportów OOŚ muszą ukończyć co najmniej studia pierwszego stopni lub studia drugiego stopnia czy jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z naukami chemicznymi, przyrodniczymi z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi albo nauk technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Dokładny wykaz kierunków znajduje się w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Doświadczenie i wykształcenie

Drugi przypadek osób uprawnionych do sporządzania raportu OOŚ wymaga doświadczenia i wykształcenia w sporządzaniu raportów. Taka osoba musi ukończyć co najmniej studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku. Drugim warunkiem jest posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracach zespołów zajmujących się przygotowywaniem raportów prognozy oddziaływania na środowisko lub wzięcie udziału w przygotowaniu co najmniej pięciu takich raportów. Ustawa nie wymaga jednak przedstawienia dokumentów, które będą potwierdzały, że dana osoba posiada uprawnienia niezbędne do sporządzania raportów. Konieczne jest jednak złożenie stosownego oświadczenia – jeśli będzie ono niezgodne z prawdą, taka osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.