Zrozumienie, kto jest odpowiedzialny za usunięcie wady i jaki tryb postępowania wybrać ma fundamentalne znaczenie dla konsumenta. Gwarancja, potwierdzona kartą gwarancyjną, przenosi odpowiedzialność zazwyczaj na producenta wyrobu, często ograniczając katalog dostępnych rozwiązań dla nabywcy.

Często producent znajduje się w innym mieście a nawet kraju, niż nabywca, co dodatkowo może utrudniać i wydłużać załatwienie spraw.

Czas trwania gwarancji ściśle określa karta gwarancyjna. Może być krótszy, niż czas obowiązywania rękojmi. Zdarzają się jednak sytuacje, że gwarancja ma znacznie dłuższy okres trwania, niż wynikająca z kodeksu cywilnego rękojmia. Wynika to jednak jedynie z dobrej woli producenta i nie można potraktować tego jako obowiązujący standard.

Gwarancja

Gwarancja

Z kolei z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca, w zakresie wprost wynikającym z kodeksu cywilnego. Tutaj istotą sprawy jest niezgodność towaru z opisem, a możliwości, z jakich może skorzystać konsument, są szersze, niż w wypadku gwarancji.

Kodeks cywilny precyzuje, że odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar jest ograniczona do dwóch lat, a w wypadku nieruchomości- do 5 lat od dnia wydania jej nabywcy. Oznacza to, że w każdym czasie trwania tego okresu, w wypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych, strona kupująca może dochodzić z tytułu rękojmi do usunięcia ich przez sprzedawcę.

Wady towaru-fizyczne i prawne

Rękojmia, w odróżnieniu od gwarancji, rozszerza zakres odpowiedzialności sprzedającego o wady prawne, czyli obciążenia osób prawami trzecich. Ma to o tyle duże znaczenie, że dokładnie precyzuje jakie kroki należy podjąć w wypadku nabycia na przykład nieruchomości, w wypadku której już po akcie notarialnym wyszły na jaw ograniczenia prawne.

Co ciekawe, z tytułu rękojmi swoich roszczeń można dochodzić przy umowach o dzieło, kiedy to na przykład przy umowie najmu wynajmujący ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo działające ogrzewanie.

Gwarancja z kolei, o ile producent nie rozszerzył swojej odpowiedzialności, ogranicza się do wad fizycznych, leżących w samym przedmiocie i wynikających ze sposobu jego działania, konstrukcji lub budowy.