Do niedawna w Polsce działały 3 agencje rolne, przez co machina biurokratyczna była dość siermiężna, skutecznie uniemożliwiając większości rolnikom szybki rozwój i korzystanie z dopłat unijnych. Sytuacja ta ma ulec zmianie po utworzeniu nowej agencji, skupiającej wszystkie dotychczasowe funkcje w jednej strukturze.

Jeden organ zamiast trzech

Sektor rolnictwa był do niedawna obsługiwany przez 3 agencje rolne, a mianowicie: Agencję Rynku Rolnego (ARR), Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Od 1 września 2017 roku zostały one zastąpione nową jednostką o nazwie – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Minimum kosztów, maksimum jakości obsługi

KOWR ma przede wszystkim za zadanie wspierać rozwój obszarów wiejskich oraz odpowiednio rozporządzać państwową ziemią, a także realizować zadania wykonywane dotychczas prze Agencję Nieruchomości Rolnych https://student.profinfo.pl/karta-produktu/prawo-rolne,59172.html. Zmiany te mają na celu zniwelowanie ilości instytucji zajmujących się rolnictwem do minimum, co ma się przełożyć na zmniejszenie kosztów oraz poprawę jakości obsługi petentów.

Podstawowe zadania

KOWR zajmuje się m.in. zarządzaniem nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wydawaniem decyzji odnośnie obrotu prywatnymi użytkami rolnymi, udzielaniem bezzwrotnych pożyczek finansowych na zachowanie infrastruktury terenów wiejskich, współpracą z samorządami oraz kontrolą spółek hodowli roślin i zwierząt kluczowych dla polskiej gospodarki. KOWR jest również odpowiedzialny za wsparcie polskich pszczelarzy, wdrażanie programów dla szkół, wspieranie promocji producentów zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku, nadzorowanie rynku cukru oraz interwencyjne kupno i sprzedaż poszczególnych produktów rolnych na danych rynkach zbytu. Na barki KOWR spada również odpowiedzialność za wsparcie działań z zakresu odnawialnych źródeł energii (m.in. produkcja biogazu rolniczego, biokomponenty, biopaliwa ciekłe, biopłyny, itp.).

Porządek organizacyjny KOWR

Struktura Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa składa się z centrali zlokalizowanej w Warszawie, 17 Oddziałów Terenowych oraz ponad 60-ciu biur zamiejscowych. Funkcje kontrolna nad KOWR sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Zatrudnienie w nowej agencji znalazło około 1,8 tys. osób, a więc o około 1,2 tys. mniej niż przed zmianami pracowało w ARR i ANR.