Działalność w rynku gospodarczym niesie zawsze ze sobą pewne ryzyko. Należy się zawsze liczyć z możliwością trafienia w obrocie na przykład na nieuczciwego kontrahenta, który nie wywiąże się z ustalonych wcześniej należności. Na szczęście mamy możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem i, o ile sąd przychyli się do naszych roszczeń, może zostać wdrożone postępowanie egzekucyjne. Na czym ono polega?

Co to takiego postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne jest to zespół przepisów wchodzących w skład postępowania cywilnego. Mówiąc w skrócie, postępowanie egzekucyjne ma zazwyczaj na celu zajęcie majątku dłużnika przez komornika na poczet jego zobowiązań wobec wierzyciela lub wierzycieli. Posiłkując się monografią „Postępowanie cywilne. Kazusy”, postępowanie egzekucyjne to przymusowe wykonanie postanowień powstałych w wyniku postępowań cywilnych mających miejsce przed sądami powszechnymi, polubownymi, podczas postępowań pojednawczych dotyczących spraw z obszaru prawa pracy oraz podczas postępowań karnych.

Wszczęcie postępowania

Postępowanie egzekucyjne zostaje wdrożone w momencie złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Wierzyciel ma możliwość złożyć taki wniosek do sądu lub bezpośrednio do komornika, który może zostać wybrany spośród wszystkich komorników na terenie całego kraju. Komornik natomiast nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z pewnymi wyjątkami wynikającymi z ustawy. Do wniosku powinien być dołączony również tytuł wykonawczy (art. 776 k.p.c.), a więc orzeczenie sądu posiadające klauzulę wykonalności. Egzekucja może zostać wszczęta również z urzędu na wniosek sądu pierwszej instancji, który daną sprawę rozpoznał.

Z czego może zostać przeprowadzona egzekucja?

Postępowanie egzekucyjne może zostać przeprowadzone, m.in.: z nieruchomości, ze zwierząt, z wynagrodzenia pracowniczego, z rachunków bankowych, z wierzytelności, z nieruchomości czy tez z innych praw majątkowych, jak np. akcje, obligacje, itp. O tym, z czego zostanie przeprowadzona egzekucja decyduje sam wierzyciel.

Umorzenie postępowania

Egzekucję można umorzyć z mocy samego prawa, o ile wierzyciel w przeciągu jednego roku nie przeprowadził żadnych działań potrzebnych do dalszego prowadzenia postępowania lub też nie rościł sobie prawa do wdrożenia zawieszonego postępowania. Postępowanie uznaje się za umorzone z urzędu, jeżeli okaże się, że dana egzekucja nie należy do organów sądowych, jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie posiada zdolności sądowej, a także gdy jest pewne, że z przeprowadzonej egzekucji nie zdoła uzyskać się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.