Pomimo tego, że zagrożenie terrorystyczne dotyka obecnie bardzo dużej liczby państw na całym świecie, to wciąż nie ma do końca wypracowanych technik oraz metod skutecznego jego zwalczania oraz przeciwdziałania. W wielu państwach nadal brakuje specjalistów ds. terroryzmu, a zaplecze szkoleniowo-edukacyjne w tym zakresie jest słabo rozwinięte. Problem ten został dostrzeżony również w naszym kraju i dzięki nowo utworzonej specjalności Psychoterroryzm w warszawskiej UTH, polskie służby mundurowe mogą spodziewać się w najbliższym czasie licznej armii specjalistów ds. przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu.

Terroryzm kiedyś i obecnie

Według niektórych ekspertów i znawców tematu, terroryzm, z uwagi na charakter prowadzonych działań, jest zbliżony do walki narodowowyzwoleńczej. O ile można by to powiedzieć o wczesnym terroryzmie sięgającym jeszcze XVIII i XIX wieku, o tyle współczesny terroryzm ma z walką narodowowyzwoleńczą mało wspólnego. Dzisiejsze akty terroru mają przede wszystkim na celu wywołać jak najmocniejsze i jak najbardziej negatywne emocje, czyli w głównej mierze strach.

Studia magisterskie Psychoterroryzm w UTH

Studia magisterskie Psychoterroryzm realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH) przygotowują studentów m.in. do właściwego przedstawienia psychologicznych etapów terroryzmu, do właściwej oceny powstających związków pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem, do odpowiedniego poznania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych motywów przyświecających atakom terrorystycznym czy też do skutecznego rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania współczesnego terroryzmu.

Praca po studiach

Studia magisterskie Psychoterroryzm przygotują absolwentów tej specjalności do optymalnej walki z jakimkolwiek zagrożeniem terrorystycznym. Po zakończeniu kształcenia absolwenci będą doskonale przygotowani do pracy w specjalistycznych jednostkach policji, wojska, straży granicznej, służb specjalnych, komórkach zarządzania kryzysowego lub różnego rodzaju formacjach ochrony. Zapotrzebowanie na specjalistów ds. zwalczania terroryzmu zgłaszają również organizacje międzynarodowe, instytucje podległe MSZ, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nawet przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach międzynarodowych.

Praktyczna walka z terroryzmem

Prowadzone od wielu lat badania dowiodły, że współczesny terroryzm można wyjaśnić w kategoriach psychologicznych lub socjologicznych. Specjalność Psychoterroryzm w UTH pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania dlaczego dochodzi do aktów terroru, co kieruje potencjalnymi terrorystami i jakie są ich motywy, a przede wszystkim pozwala skutecznie przeciwdziałać i zwalczać wszelkie przejawy zagrożeń terrorystycznych.