Wybierając rękojmię, kupujący może oczekiwać obniżenia ceny, zamiany wadliwej rzeczy na nową, która będzie pozbawiona wad. Może także odstąpić od umowy. Nabywca ma 2 miesiące na zgłoszenie sprzedawcy zauważonej przez siebie wady. Z kolei sprzedawca, jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do roszczenia kupującego, uznaje, że uznał je za zasadne.

Z kolei zasady rozpatrywania i realizacji gwarancji zależą wprost od dokumentu gwarancyjnego. Gwarant określa ile czasu pozostawia sobie na rozpatrzenie roszczenia, oraz w jaki sposób i w jakim czasie je zrealizuje, gdy uzna reklamacje za zasadną. Może to być, podobnie jak w wypadku rękojmi, oddanie ceny towaru, wymiana na nową, naprawa- o ile jest to możliwe- wady lub zapewnienie innego serwisu. Ważne jest, że w wypadku gwarancji kupujący nie ma wpływu na sposób jej realizacji.

Prawo konsumenta

Prawo konsumenta

Z tytułu rękojmi kupujący może żądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy na nową – wolną od wad, naprawy rzeczy wadliwej, czy też może odstąpić od umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym, w szczególności obowiązkiem gwaranta może być zwrot zapłaconej ceny, jej wymiana, naprawienie lub zapewnienie innych usług.

Naprawa wadliwej rzeczy. I co dalej?

Po wymianie wadliwej rzeczy okres trwania rękojmi nie wydłuża się- wciąż wynosi tyle ile wynika z kodeksu cywilnego, od dnia zakupu lub wydania nieruchomości.

Przy wymianie gwarancyjnej sprawa wygląda całkowicie inaczej- tutaj dla nowej rzeczy okres gwarancji biegnie na nowo, zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej.

Z czego lepiej skorzystać?

Najważniejszy jest fakt, że korzystanie z prawa do rękojmi nie wyklucza skorzystania z praw, jakie daje karta gwarancyjna i odwrotnie. Świadomy swoich praw konsument powinien decydować na który sposób swojej ochrony się zdecyduje.

Niezwykle ważne jest tylko, by pamiętać o wszystkich terminach i sposobach załatwiania spraw, inaczej po prostu żądanie naprawy lub wymiany może zostać po prostu odrzucone. Co ciekawe, naprawa wadliwej rzeczy z tytułu gwarancji nie zwalnia z odpowiedzialności sprzedawcy. Z kolei wykorzystanie praw, opisanych w kodeksie cywilnym, dotyczącym rękojmi, nie przerywa działania zasad, opisanych w karcie gwarancyjnej.