Przemysł dzisiejszych czasów cechuje się nierzadko rozwiązaniami, które niosą ze sobą poważne ryzyko różnego kalibru. Oprócz zagrożenia chemicznego, biologicznego, elektrycznego oraz wielu innych, bardzo często proces produkcyjny narażony jest na niebezpieczeństwo wybuchu. W kontekście powyższego, ważne jest zatem odpowiednie przystosowanie miejsca produkcji do przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z używania m.in. materiałów potencjalnie niebezpiecznych.

Od dokumentacji po realizację

Planowanie każdego przedsięwzięcia zaczynać powinno się od zebrania odpowiednich dokumentów, które „od A do Z” odzwierciedlać będą działania produkcyjne na każdym etapie rozwoju. Przystosowanie miejsca produkcji z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych poparte powinno być odpowiednimi obliczeniami, doświadczeniami oraz certyfikatami jakości urządzenia. Kompleksowa praca związania z całym procesem dostosowania istniejących oraz powstających instalacji przemysłowych do wymogów dyrektywy ATEX 137 powinny być priorytetem wykonawcy zabezpieczeń. Ponadto firma wykonująca usługę powinna gwarantować również serwis urządzeń przemysłowych. Przystosowanie budynku do określonych wymogów skwitowane powinno być dokumentem potwierdzającym zabezpieczenia przed wybuchem. Taki certyfikat wykonania zawierać powinien informacje odnośnie oceny ryzyka, specyfikacji stref ograniczenia wybuchu, zabezpieczenia instalacji przed skutkami wybuchu, a także sposobów tłumienia zaistniałego wybuchu. System wykorzystywany do zabezpieczenia miejsca produkcji powinien cechować się możliwością identyfikacji zagrożenia w jego początkowym etapie oraz natychmiastową reakcją, która poskutkuje zminimalizowaniem skutków zaistniałej sytuacji. Ochrona instalacji produkcyjnej, która uzyskana zostanie w wyniku powyższego jest, tak na prawdę, drugorzędnym skutkiem, ponieważ ograniczenie skutków wybuchu ma za zadanie ochronę personelu przed obrażeniami.

serwis urządzeń przemysłowych

Cechy systemu zabezpieczeń przeciewwybuchowych oraz serwis urządzeń przemysłowych

Instalacja zabezpieczająca składać się będzie z urządzeń, które w czynny sposób zainterweniują po wybuchu, ale również czujników, których zadaniem będzie jak najszybsze wykrycie zagrożenia i przekazanie informacji do centrali, która uruchomi proces przeciwdziałania. Partycypacja zagrożenia spoczywać będzie na czujnikach wzrostu ciśnienia oraz, opcjonalnie, czujnikach podczerwieni IR, które wyposażone są w butle HRD z mieszanką gaszącą oraz elektronikę sterującą układem. Czujnik ciśnienia nieustannie kontroluje wszelkie zmiany ciśnienia, które potencjalnie mogą poskutkować wybuchem. Nie jest tajemnicą, iż oferowany system zabezpieczeń to sporej wielkości inwestycja finansowa.

Perspektywa ochrony oraz minimalizacji strat w wyniku ewentualnego wybuchu jest jednak wydatkiem koniecznym dla firmy, która ceni sobie profesjonalizm wykonania. Rozwiązania przeciwwybuchowe to gwarancja zabezpieczeń przed zniszczeniem dla urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych. Ponadto wybór zabezpieczeń tego typu zapewnia zadziałanie, tylko i wyłącznie, w przypadku wystąpienia wybuchu oraz eliminuje możliwość wystąpienia pożaru, a także emisji szkodliwych gazów pożarowych do atmosfery. Aby wszystkie powyższe zalety systemu mogły charakteryzować się właściwym działaniem, nie należy zapominać o konieczności czasowej kontroli dokonywanej przez wykwalifikowany personel, które realizuje serwis urządzeń przemysłowych. Czasookres funkcjonowania określony być powinien w dokumencie specyfikacji konkretnego urządzenia.